stedelijk conservatorium voor muziek, woord en dans

  • 1
  • 2

Leerlingenconcerten 2019-2020

za  07/09/2019 11u00 info en inschrijven groepsmusiceren
14u00 instrumentenmarkt
di  22/10/2019 16u30/18u00 Halloween Zonhoven (Wouter Vandevoort en Eveline Leen) 
19u00 (volw)
wo 23/10/2019 16u30/18u00 Halloween Zonhoven (Wouter Vandevoort en Eveline Leen) 
19u00 (volw)
vr 25/10/2019 18u30 Leerlingenconcert piano (Marc Caluwaerts)
wo 20/11/2019 18u30 Leerlingenconcert zang (Beata Wojtczak)
vr 29/11/2019 18u30 Leerlingenconcert klarinet (Véronique Meyers)
ma 02/12/2019 18u30 Leerlingenconcert Zonhoven
20u00 Comboconcert Jazz@DePloeg>
do 05/12/2019 18u30 Leerlingenconcert dwarsfluit (Johan Bols)
vr 06/12/2019 18u30 Leerlingenconcert piano (Ellen Geubbelmans)
vr 13/12/2019 18u30 Musical for Life
za 14/12/2019 16:00 Kerst in Wonderland 
ma 16/12/2019 18u30 Generale repetitie kerstconcert (Eveline Leen)
wo 18/12/2019 18u30 Lovely X-mas
do 16/01/2020 18u30 Leerlingenconcert saxofoon (Martine Stevens)
ma 20/01/2020 18u30 Leerlingenconcert gitaar (Veerle Everaerts)
zo 26/01/2020 11u00 Nieuwjaarsaperitiefconcert
ma 27/01/2020 18u30 Leerlingenconcert (Katelijne Olaerts en Carine Rinkes)
do 30/01/2020 18u30 Leerlingenconcert saxofoon (Suzy Vanderheiden)
ma 03/02/2020 18u30 Leerlingenconcert slagwerk (Steven Dielkens en Werner Theunissen)
di  04/02/2020 18u30 Leerlingenconcert slagwerk (Steven Dielkens en Werner Theunissen)
di  11/02/2020 20u00 Comboconcert Jazz@DePloeg>
Za 15/02/2020 OPENDOENDAG Hasselt
di  18/02/2020 17u00 Theater De 4e avond
wo 19/02/2020 17u00 Theater Mise-en-scène
do 20/02/2020 17u00 Theater Bühne
Zo 08/03/2020 15u00 Dansvoorstelling klassen CCHA (Vanessa Vanwijck)
wo 11/03/2020 18u30 Leerlingenconcert klarinet (Véronique Meyers)
do 12/03/2020 18u30 Leerlingenconcert gitaar (Isabel Peeters)
ma 16/03/2020 18u30 Leerlingenconcert piano (Geert Crèvecoeur)
di 17/03/2020 18u30 Leerlingenconcert viool (Lieve Driesen)
wo 18/03/2020 17u00 Theater Mise-en-scène Zonhoven
18u30 Leerlingenconcert piano (Ellen Geubbelmans)
wo 01/04/2020 17u00/19u00 Project muziek en theater Zonhoven
20u00 Comboconcert Jazz@DePloeg>
za 04/04/2020 14u00 Bijzonder leerlingenconcertje (Ellen Geubbelmans)
ma 27/04/2020 18u30 Leerlingenconcert gitaar (Bart Aerts)
di 28/04/2020 18u30 Leerlingenconcert zang (Beata Wojtczak)
wo 29/04/2020 18u30 Leerlingenconcert saxofoon (Martine Stevens)
do 30/04/2020 17u00 GOT TALENT
za 02/05/2020 9u00 Beethoven project (Marc Caluwaerts)
ma 04/05/2020 18u30 Leerlingenconcert dwarsfluit (Johan Bols)
di 05/05/2020 18u30 Leerlingenconcert piano (Marc Caluwaerts)
vr 15/05/2020 18u30 Leerlingenconcert orgel, klavecimbel, blokfluit St. Catharinakerk
wo 17/06/2020 14u00 Opendeurdag Zonhoven + proclamatie graad 1 Zonhoven
19u00 Proclamatie graad 2 Zonhoven
ma 22/06/2020 19u00 Proclamatie graad 2 Hasselt
wo 24/06/2020 13u30 Op de markt Hasselt
do 25/06/2020 19u00 Proclamatie Alken
Vr 26/06/2020 19u00 Proclamatie graad 3 Hasselt
za 27/06/2020 10u00 Theaterfestival toneelstudio
Proclamatie graad 1 Hasselt
zo 28/06/2020 11u00 Proclamatie graad 4

artistiek pedagogisch visie

De Artistiek Pedagogische Visie is een instrument om de conservatoriumwerking voortdurend kritisch te benaderen.

Het conservatorium voor Muziek, Woord en Dans behoort als Stedelijke Kunstonderwijsinstelling tot het Deeltijds Kunstonderwijs. Vandaar dat de Inrichtende Macht berust bij het Hasselts Stadsbestuur.
In de hoofdzetel (waarbij nog 3 wijkafdelingen horen nl. Banneux, Kermt en Kiewit) worden alle studierichtingen Muziek, Woord en Dans ingericht. Zowel in Alken als in Zonhoven is een filiaal gevestigd: in deze beide filialen worden de studierichtingen Muziek en Woord georganiseerd.

Heel belangrijk is het feit dat enkel geïnteresseerde leerlingen (kinderen, jongeren en volwassenen) deel uitmaken van de schoolbevolking en dat het onderwijs op deeltijdse basis plaatsvindt.

De Artistiek Pedagogische Visie wordt pas een concreet project na koppeling aan het eigenlijke Schoolwerkplan waarin o.a. per studierichting en eventuele vakgroep (deel)doelstellingen en een planning zijn opgenomen.

Het spreekt voor zich dat zowel de APV als het stapsgewijs realiseren van het SWP aan een voortdurende evaluatie moeten worden onderworpen.


Hoofddoelstellingen

a) Het Conservatorium heeft een duidelijke onderwijsopdracht waaronder het ontwikkelen van artistieke vaardigheden (creativiteit en muzikaliteit bevorderen, stijlkennis opdoen, enz…). De drie studie-richtingen situeren zich op het terrein van de Podiumkunsten. Elk hiervan is een fysiek gebeuren waardoor technische vaardigheden onontbeerlijk zijn: enkel via strikte regelmaat en volgehouden studie kunnen deze vaardigheden worden verworven.

b) Het opleiden tot goede ‘amateurs’ zowel als van professionelen in spe wordt evenwaardig behandeld doch steeds met als uitgangspunt: ‘Het beste van zichzelf naar boven halen!’.

c) Gezien de onderwijsstructuur is de leerkracht-leerling-relatie uniek. Deze relatie vergt een specifiek pedagogische aanpak met eigen didactische middelen. Vermits het conservatorium een smeltkroes moet zijn van al wie in de brede regio begaan is met muziek, woord en dans, moet heel veel aandacht worden besteed aan de rol die het conservatorium kan spelen binnen het brede lokale sociaal-culturele leven.

d) Vermits onze samenleving voortdurend evolueert heeft men oog voor vernieuwing doch vertrekkend vanuit een groot respect voor de traditie. De verworvenheden van het verleden moeten behouden blijven zonder stug te willen vasthouden aan wat vroeger kon maar ook zeker geen radicaal omgooien van het roer.

e) Het conservatorium stelt zich tot doel zeer kindvriendelijk onderwijs aan te bieden, kinderen en jongeren op te voeden tot ‘het kunnen genieten van cultuur’ en zich sociaal geëngageerd te kunnen bewegen in onze maatschappij. Ook verbindt het conservatorium er zich toe volwassenen op een gedegen wijze te begeleiden zodat zij zich cultureel kunnen verrijken in het kader van ‘levenslang en levensbreed leren’.

f) Er wordt naar gestreefd het plezier beleven aan het studeren van muziek, woord en dans te stimuleren, zonder toegevingen echter binnen een strikt pedagogisch verantwoorde aanpak. Het welbevinden van de leerling, zij het van (zeer) jonge kinderen en jongeren, zij het van volwassenen, wordt ten zeerste beoogd.

g) Tenslotte is een goede communicatie met elke participant uiterst belangrijk. Voor elke leerling wordt voldoende ruimte gecreëerd om mogelijke oplossingen te zoeken indien problemen zich aandienen binnen zijn/haar leertraject.


Professionaliteit

a) Om de hoogste en integrale kwaliteit te kunnen aanbieden beschikt het conservatorium over een zeer professioneel en tegelijk integer team van personeelsleden: leerkrachten, coördinatoren, een administratieve ploeg, een bibliothecaris, een logistiek medewerker, een adjunct-driecteur en een directeur.

b) Een welomschreven functiebeschrijving van alle ambten nl. van leraar, begeleider, opsteller, pedagogisch coördinator, ICT-coördinator, mentor en directeur werd opgesteld zodat ieders taak en opdracht correct kan worden geëvalueerd.

c) Het conservatorium ondersteunt ook de artistieke ontplooiing van haar artistiek-pedagogisch personeel: rekening houdend met strikt organisatorische afspraken biedt het de vrijheid aan de leraar om zich als podiumkunstenaar te (blijven) ontwikkelen zonder echter afbreuk te doen aan het principe van de regelmaat dat aan elke leerling wordt opgelegd.

d) De huisvesting in één centrale Kunstcampus stimuleert een open geest: het dagdagelijks contact met de 4de studierichting Beeldende Kunsten bevordert het creatief proces en de drang naar experiment en vernieuwing en … vervolledigt eigenlijk het muzisch plaatje!

 
Op zoek naar schoonheid

De Stad Hasselt kan bogen op een rijk cultureel verleden. Het deeltijds kunstonderwijs heeft er, weliswaar in een andere gedaante,  omzeggens gedurende anderhalve eeuw een niet onbelangrijke rol in gespeeld.

Een muziekstad, een stad van ‘de Rederijkerskamer’, een onderwijsstad, een beKOORlijke stad, een museumstad, een beiaardstad, een orgelstad, een modestad, een stad met een Academie voor Schone Kunsten, een Hoofdstad van de Smaak, kortom een Cultuurstad waar vrijwel iedereen van inwoner tot tijdelijk ‘inwonende’ student kan proeven van cultuur in al zijn vormen en gedaanten.

Met kunst bezig zijn overtreft veel!

Een toevallige conservatoriumbezoeker die zich een weg baant naar het auditorium Fernand Froyen (een akoestisch juweel!), wordt bevangen door de schoonheid van een kleurrijke zuilengalerij van de  ‘Grenzeloos - Creatief - Expositie’ waarna hij even later opnieuw ontroerd wordt door een aantal gedreven musici, woordkunstenaars en dansers op het podium.

Heerlijk toch om op zulke wijze ontroerd te mogen worden!
 
  

Welkomstwoord

 

Subcategorieën

Meer weten over het artistiek pedagogisch plan

In de Artistiek-Pedagogische visie van het Conservatorium wordt mooi omschreven waar wij zoal voor staan

Account