voordracht | toneel | welsprekendheid | literaire creatie

In de hogere graad kiest men voor één van de volgende opties. Elke optie omvat 3 studiejaren, 2 uren/week.

| voordracht | 3 studiejaren | 2 uren per week |

Verdere studie van het vak Voordracht in groepen van 2 leerlingen gedurende
1 wekelijks lesuur. Tevens dient de leerling het vak Repertoirestudie Woordkunst­ te volgen gedurende 1 lesuur per week.

| toneel | 3 studiejaren | 2 uren per week |

Verdere studie van het vak Toneel in groepen van 2 tot 4 leerlingen gedurende 1 lesuur per week. Tevens dient de leerling het vak Repertoirestudie Woordkunst­ te volgen gedurende 1 uur per week.

| welsprekendheid | 3 studiejaren | 2 uren per week |

Aanvang van de studie Welsprekendheid in groepen van 2 leerlingen gedurende 1 wekelijks lesuur. Tevens volgt de leerling wekelijks 1 lesuur het vak Repertoirestudie Woordkunst. In de cursus Welsprekendheid kunnen alle vormen van spreken voor een publiek aan bod komen: de redevoering, de
improvisatie, de presentatie, het debat, onthaal, enz... overtuigen, verdedigen, citeren in een verzorgde taal en stijl.
Vaak is het omwille van maturiteit en spreekervaring opportuun eerst voordracht of toneel gevolgd te hebben, vooraleer men met welsprekendheid aanvangt. Kandidaten worden begin september in een verkennend gesprek met de coördinator geholpen met de beste keuze van de voor hen meest geschikte doelgroep. Via een vaardigheidsproef (natuurlijke aanleg en eventuele voorkennis) kunnen zij eventueel in een hoger niveau stappen.

In de cursus Repertoirestudie Woordkunst worden de leerlingen in contact gebracht met de literatuur in de ruimste betekenis van het woord: poëzie, proza, toneel, essay. Zij worden gestimuleerd veel te lezen, toneel te bekijken en hun mening hierover in de groep te verantwoorden. De student Voordrachtkunst krijgt in de cursus Repertoirestudie een hulpmiddel om een literair waardevol repertorium­ te leren samenstellen. Door contact met diverse auteurs uit de wereld­literatuur leert hij zich een persoonlijk waardeoordeel vormen. De Toneelleerling wordt in contact gebracht met een ruimer aandeel van de toneelliteratuur, verschaft inzicht in de traditie en de veelzijdigheid van het toneel. De leerling Welsprekendheid maakt kennis met redevoeringen en essays uit verleden en heden. Analyse van discussies en debatten, presentaties, gesprekstechnieken, gelegenheids-toespraken, verslaggevingen, artikels uit kranten en tijdschriften, enz…

| literaire creatie | 3 studiejaren | 3 uren per week |

Als verlengstuk op de cursussen woord waar de leerlingen bestaande teksten
behandelen startte het Conservatorium in het schooljaar 1995-1996, onder supervisie­ van de inspecteur woord de heer F. Verdoodt, met een pilootproject namelijk de cursus Literaire Creatie.
Veel leerlingen in de woordafdeling schrijven zelf teksten, eenakters, monologen, toneelstukjes, presentaties, bindteksten,...
Om deze leerlingen op een professionele manier te begeleiden kunnen zij gedurende drie lesuren per week (gegeven in één sessie) en gedurende drie studiejaren deze cursus volgen. Aan de hand van praktijkoefeningen zullen de verschillende schrijftechnieken onderwezen worden.

Het aantal cursisten is beperkt tot 8. Indien er meer kandidaten zich melden zal een ingangsproef ingericht worden.

Na het beëindigen van de hogere graad zal aan de cursist een getuigschrift van hogere graad overhandigd worden.

 

Account